Zapalenie płuc

Zapalenie płuc w przebiegu krztuśca jest następstwem wielu czynników, wśród których najważniejsze są zmiany powstałe w samej tkance płucnej, zaburzenia w krążeniu płucnym oraz zaburzenia rytmu oddechowego. Prawdopodobnie dopiero na tym podłożu powstaje proces zapalny wywołany zakażeniem innym zarazkiem, stale bytującym w jamie nosowo-gardłowej, jak paciorkowce, gronkowce, dwoinki zapalenia płuc i inne. Zapalenie płuc ma charakter procesu drobnoognisko- wego rozsianego, lub też zlewającego się w większe ogniska. Często proces zapalny ogranicza się do oskrzelików (bronchitis capilaris v. bronchiolitis) lub do wywołania zmian okołooskrżelowych (peribronchitis). Zdaniem Pospischilla zmiany okołooskrzelowe są typowe dla krztuśca i stwierdzenie osłuchowo półdźwięcznych rzężeń ma decydujące znaczenie dla rozpoznania tzw. płuca kokluszowego. Również wskutek zapalenia okołooskrzelowego stwierdza się znamienne dla krztuśca zmiany w obrazie rentgenologicznym płuc, jak wzmożenie rysunku cieni wnękowych oraz liczne cienie pasmowate ciągnące się po bokach serca od wnęki do przepony, tzw. trójkąt podstawowy. Prócz tego powstawanie cieni pasmowatych wiąże się niewątpliwie z zastojem krwi i limfy w kapilarach oraz zmianami zapalnymi w tkance śródmiąższowej. Przebieg kliniczny zapalenia płuc niekiedy jest powolny, przewlekający się, pod względem objawów klinicznych zmieniający się w krótkich- odstępach czasu. W niektórych znowu przebieg od początku jest ostry, z wysoką gorączką, ze znaczną dusznością, sinicą i ogólnym ciężkim stanem. Zdarza się, że kaszel w tym. czasie zatraca charakter kaszlu krztuśco- wego. Po ustąpieniu procesu zapalnego napady kaszlu wracają i niekiedy są silniejsze, niż były poprzednio.

Powikłania opłucnowe mają zwykle charakter zapalenia opłucnej ropnego. Przebycie zapalenia płuc w krztuścu pozostawia trwałe uszkodzenie, niekiedy w postaci marskości z rozstrzeniami oskrzeli w danym odcinku płuc lub bez nich. Zapalenie płuc występuje często i przebiega ciężko u niemowląt i małych dzieci, zwłaszcza u dzieci krzywiczych, dystroficznych oraz bytujących w złych warunkach. Krztusiec wpływa ujemnie na sprawy gruźlicze powodując zaostrzenie procesu albo rozgorzenie gruźlicy utajonej. Łączy się to z występującą w przebiegu krztuśca anergią, czego dowodem jest ujemny w tym okresie u dzieci gruźliczych odczyn tuberkulinowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *