PROCES HYDROKSYLACJI ZWIĄZKÓW STEROIDOWYCH

Metabolity na ogół są lepiej rozpuszczalne w wodzie niż związki macierzyste, a szczególnie gwałtowne zmniejszenie rozpuszczalności w Huszczach zachodzi w wyniku procesów sprzęgania. W tkankach płodu ludzkiego stwierdzono występowanie niektórych reakcji sprzęgania leków. Ponieważ rozpuszczalne w wodzie związki przechodzą przez łożysko znacznie wolniej niż rozpuszczalne w tłuszczach, metabolity utworzone w tkankach płodu zostają kumulowane po stronie wewnętrznej (płodowej) bariery łożyskowej. Są to niekiedy metabolity o znacznie większej toksyczności niż lek. Na przykład w procesie hydroksylacji związków aromatycznych powstają jako produkty pośrednie epoksydy. Są to związki bardzo czynne biologicznie. Wykazują one zdolność nieodwracalnego wiązania się z DNA, RNA i białkiem, prowadząc do zaburzenia normalnych funkcji komórki i prawidłowego rozwoju organizmu. Mogą one działać mutagennie i karcynogennie, a nawet prowadzić do obumarcia komórek, dlatego ilość kumulowanych epoksydów ma ogromne znaczenie dla rozwijającego się płodu.

Wątroba płodu ludzkiego wykazuje zdolność do hydroksylacji pierścienia benzenowego już w 6-7 tygodniu życia płodowego, a więc od tej chwili płód narażony jest na toksyczne działanie epoksydów. Związki epoksydowe podlegają w siateczce śródplazmatycznej pod wpływem hy- drazy epoksydowej dalszej przemianie w związki znacznie mniej czynne. Zdolność do indukcji enzymatycznej pojawia się w zależności od enzymu i substratu, w różnych okresach rozwoju płodu, Podjęto próby wybiórczej syntezy hydrazy epoksydowej za pomocą przezłożyskowego działania środków indukujących, w celu uchronienia płodu przed toksycznym działaniem epoksydów. Uzyskano jednak znaczny wzrost aktywności enzymów odpowiedzialnych za wytwarzanie epoksydów przy całkowitym braku wzrostu aktywności hydrazy epoksydowej [26]. Dane te wskazują, że podawanie matce leków o właściwościach induktorów enzymatycznych może spowodować niebezpieczny wzrost ilości kumulowanych w tkankach płodu związków epoksydowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *