Pneumocystydoza

Czynnikiem etiologicznym jest pierwotniak Pneumocystis carinii. U ludzi dość często występują zakażenia tym pasożytem, z tym że do powstania znamiennego klinicznie obrazu zapalenia płuc dochodzi jedynie u osób o obniżonej odporności. PCP (Pneumocystis carinii pneumonia) występuje przeważnie u chorych na AIDS. W USA choruje na nią ponad 85 % chorych na AIDS, u których rozwijają się we, mogące przypominać gruźlicę prosówkową. Obfita ziarnina może być przy-czyną nadciśnienia w krążeniu płucnym i serca płucnego.

Aspiracyjne zapalenia płuc. Są następstwem aspiracji treści żołądkowej i zakażonego materiału pochodzące-go z górnych dróg oddechowych. Ten rodzaj zapalenia płuc jest zwykle wynikiem zakażenia bakteriami beztlenowymi i często jest spotykany u paq’entów nie prze-strzegających higieny jamy ustnej. Aspiracja treści żołądkowej i treści z jamy no-sowo-gardłowej często występuje u osób nieprzytomnych, zaintubowanych, po urazie, po napadzie padaczkowym, a także u osób z wadami rozwojowymi w budowie górnego odcinka przewodu pokarmowego (uchyłek Zenkera, zwężenie przełyku) lub zaburzeniami czynnościowymi (refluks żołądkowo-przełykowy). W badaniu radiologicznym stwierdza się nacieki oraz ropnie pojedyncze lub mno-gie. Zmiany są umiejscowione najczęściej w tylnym segmencie górnego płata pra-wego płuca, rzadziej w tym segmencie płuca lewego, a następnie w segmentach szczytowych dolnych płatów. Po ustąpieniu zapalenia pozostają jamy. W przy-padku częstego powtarzania się aspiracji (np. w achalazji) może dojść do zwłók-nienia płuc.

Zainteresowanie nieinwazyjnymi metodami diagnostyki medycznej utorowało drogę rozwojowi technik opartych na pomiarach temperatury ciała ludzkiego. Należy do nich termografia, która polega na ocenie gradientu temperatur między tkanką zdrową a tkanką zmienioną chorobowo. Pod pojęciem termografii wyróż-nia się obecnie szereg metod badawczych, do których należą: kontaktowa termo-grafia ciekłokrystaliczna (KTCk) z zastosowaniem mieszanin ciekłokrystalicznych lub folii ciekłokrystalicznych, termografia komputerowa (termowizja – TW).

Założeniem tych metod jest analiza temperaturowej odpowiedzi barwnej ciekłych kryształów (KTCk) lub detekq’a i rejestracja promieniowania podczer-wonego (TW).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *