NIEPOŻĄDANE ZESPOŁY OBJAWOWE ZE STRONY PRZEWODU POKARMOWEGO

Eter dietylowy, głównie podczas budzenia się chorego po znieczuleniu, powoduje nudności i wymioty. Dochodzi do tego u ok. 50% operowanych chorych.

Mechanizm tego zjawiska polega przede wszystkim na ośrodkowym podrażnieniu nerwu błędnego oraz na działaniu drażniącym eteru na błonę śluzową żołądka.

Bezpośrednie działanie eteru na mięśnie gładkie i komórki wydzielni- cze jelit wyraża się osłabieniem czynności motorycznej przewodu pokarmowego działanie to przedłuża się na okres pooperacyjny. Upośledzenie motoryki w większym stopniu dotyczy jelita cienkiego niż grubego, a ponadto jest bardziej proporcjonalne do głębokości niż do czasu trwania znieczulenia ogólnego [20]. W głębokim znieczuleniu ogólnym obserwuje się atonię żołądka i jelit. Do zahamowania motoryki żołądka i jelit dochodzi na drodze pobudzenia układu współczulnego przez eter oraz przez zwiotczające działanie eteru na mięśnie gładkie.

Osłabienie czynności motorycznej przewodu pokarmowego pojawia się dopiero w głębokim znieczuleniu ogólnym eterem diwinylowym i, podobnie jak w znieczuleniu chloroformem i halotanem, rzadko przekracza czas trwania znieczulenia. Halotan nie wzmaga wydzielania śliny, śluzu i soku żołądkowego, a w okresie pooperacyjnym rzadko wywołuje nudności i wymioty.

Po znieczuleniu ogólnym chlorkiem etylu nudności i wymioty występują częściej niż to zachodzi po stosowaniu eteru dietylowego. Natomiast po znieczuleniu ogólnym trichloroetylenem i metoksyfluranem nudności i wymioty występują rzadziej niż po eterze dietylowym i po chloroformie [20].

NIEPOŻĄDANE ZESPOŁY OBJAWOWE ZE STRONY PRZEWODU POKARMOWEGO – ROZWINIĘCIE

Po znieczuleniu ogólnym enfluranem czasem występują nudności i wymioty, nie obserwowano tego zjawiska po izofluranie.

Ślinienie, nudności i wymioty wywoływane przez cyklopropan zależą od podrażnienia nerwu błędnego przez ten środek. W płytkim znieczuleniu ogólnym cyklopropan nie hamuje perystaltyki jelit [1, 7].

Podtlenek azotu nie wpływa na motorykę jelit, nie powoduje nudności i wymiotów. Podczas znieczulenia ogólnego podtlenkiem azotu dochodzi do wymiany gazu, normalnie znajdującego się w zamkniętych pętlach jelit, uchu środkowym, zatokach przynosowych (oraz powietrza, które dostało się do jamy opłucnej w wyniku odmy lub do komór mózgowych podczas pneumoencefalografii), na mieszaninę podtlenku azotu z tlenem. Podtlenek azotu wnika tak szybko do tych przestrzeni, że azot nie zdąży ich opuścić w tak krótkim czasie. W wyniku tego ciśnienie wzrasta w tych zamkniętych przestrzeniach i tym tłumaczy się kilkakrotny nieraz wzrost objętości jelit. U chorych operowanych z powodu niedrożności jelit, podtlenek azotu utrudnia wprowadzenie rozdętych jelit do jamy otrzewnej 123],

NIEPOŻĄDANY WPŁYW WZIEWNYCH ŚRODKÓW ZNIECZULAJĄCYCH OGÓLNIE NA CZYNNOŚĆ WĄTROBY

Pooperacyjne upośledzenie czynności wątroby nie jest zjawiskiem izad- kim. Odpowiedzialny za to może być także sam uraz operacyjny, rodzaj stosowanego znieczulenia, śródoperacyjny spadek ciśnienia krwi, niedotlenienie, retencja dwutlenku węgla, reakcje po przetaczaniu krwi, upośledzenie stanu odżywiania chorego oraz zastosowane leki [1].

Rozważania na temat szkodliwego wpływu środków znieczulających ogólnie na czynność wątroby należy rozpocząć od eteru dietylowego. W stosowanych do znieczuleń stężeniach nie wykazuje on działania uszkadzającego komórki wątrobowe. W organizmie jest metabolizowany zaledwie w 4%. Przejściowe zakłócenia czynności wątroby mogą się niekiedy pojawić w przypadku głębokiego i przedłużającego się znieczulenia ogólnego. Utrzymują się one dłużej u osób z uprzednio uszkodzoną wątrobą. Eter stosowany w połączeniu z innymi środkami znieczulającymi może spowodować przejściowe uszkodzenie komórek wątrobowych oraz nasilić istniejące ich uszkodzenie [6],

Eter diwinylowy powoduje toksyczne uszkodzenie wątroby. Badania Ortha i wsp. [20] wykazały, że środek ten oddziałuje na komórki wątrobowe bardziej toksycznie niż chloroform.

W okresie pooperacyjnym nierzadko dochodzi do centralnej martwicy zrazików, szczególnie często, jeśli środek ten stosuje się wielokrotnie lub jednorazowo dłużej niż przez 60 min.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *