DZIAŁANIE LECZNICZE LEKÓW ADRENOLITYCZNYCH CZĘŚĆ 2

W ciągu 25 lat, które upłynęły od wykrycia DCI, intensywny program badań farmakologicznych znacznie wzbogacił zasób LBA. Szczelny filtr długoletnich i wnikliwych ocen klinicznych setek nowo syntetyzowanych związków ß-adrenolitycznych sprawił, że na miano leku sensu stricto zasługują tylko nieliczne z nich, a mianowicie: propranolol (Inderal), oks- prenolol (Trasicor), pindolol (Visken), praktolol (Eraldin), atenoiol (Tenormin), acebutołol (Sectral), metoprolol (Seloken), aiprcnolol (Aptin), sotalol (MJ 1999)), nadolol (Corgard), timoloi (Blocadren), toliprolol (Doberol), bu- nitrolol (Stresson), penbutolo! (Betapressin), mepindolol (Corindolan), tri- mepranol (Disorat). Wiele nowych związków ß-adrenolitycznych, syntetyzowanych w ostatnim czasie, uznać można za potencjalne leki ß-adrenoli- tyczne, chociaż ich dokumentacja kliniczna nie jest jeszcze wystarczająca. Dla pełnej oceny wartości leczniczej LBA niezbędne jest określenie roli amin katecholowych w powstawaniu chorób, zwłaszcza układu krążenia’.

’ Wyczerpujące omówienie tych zagadnień znajdzie czytelnik we wszechstronnie opracowanej monografii Januszewicza i wsp. [49G].

– 8 Leki 3-adrenolityczne

ROLA UKŁADU WSPÓŁCZULNEGO I AMIN KATECHOLOWYCH

Doświadczalne spostrzeżenia badaczy XIX w. że czynność układu krwionośnego jest w sposób znamienny modyfikowana przez układ autonomiczny, pogłębione przez badania Pawłowa i Starlinga, i dzisiaj nie straciły swego znaczenia. Pobudzenie adrenergiczne wyznacza bowiem przebieg adaptacji ustroju do zmiennych warunków środowiska, a przede wszystkim: do wysiłku fizycznego, przeciążenia ustroju lub następstw działania niektórych czynników chorobotwórczych w układzie sercowo-naczynio- wym. Odczynowość serca na pobudzenie współczulne jest znaczna, ponieważ narząd ten jest z jednej strony miejscem obfitego wytwarzania noradrenaliny, a z drugiej niezwykle sprawnie wychwytuje z krwi aminy katecholowe, szczególnie wówczas, gdy przepływ krwi przez serce jest adaptacyjnie lub chorobowo wzmożony.

Aminy katecholowe wzmagają kurczliwość mięśnia sercowego w sposób nieekonomiczny, ponieważ w niekorzystnych proporcjach układa się zużycie tlenu do przyrostu aktywności mechanicznej (efekt marnotrawienia tlenu Raaba) [820]. Nadmierne pobudzenie adrenergiczne, przekraczające zdolności adaptacyjne serca, prowadzi do zaburzenia równowagi pomiędzy podażą a zapotrzebowaniem komórki na tlen. Jednym z następstw wzmożonego zużycia tlenu przez serce, pod wpływem metabolicznego działania amin katecholowych, jest pojawienie się mikromartwicy mięśnia sercowego.

Badania ostatnich 24 lat przyniosły biochemiczne i kliniczne potwierdzenie, że aminy katecholowe biorą istotny udział w patogenezie niektórych chorób układu krążenia, np. różnych postaci wstrząsu, zaburzeń miaro- wości serca, mikromartwicy i niedokrwienia serca objawowego (wtórnego) [47], niektórych postaci nadciśnienia tętniczego, nadczynności tarczycy i innych stanów krążenia hiperkinetycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *