Analiza stanu systemu szkolnej korcktywy

W wychowaniu fizycznym zapobieganie i przeciwdziałanie wadom postawy realizowane jest głównie w lekcjach wf oraz zajęciach wspomnianych wyżej i powołanych w tym celu zespołów gimnastyki korekcyjnej.

W lekcjach wychowania fizycznego obejmujących prawie wszystkich uczniów jednym z podstawowych zadań – stanowiących jednocześnie element profilaktyki wad postawy – jest przeciwdziałanie skutkom hi- pokinezji i sedenterii cechującym nasz styl życia. Wszechstronna aktywność ruchowa sprzyja realizacji tego zadania. Zarówno z obowiązujących szkoły programach kultury fizycznej jak i poradnikach metodycznych dla nauczycieli, uwzględniona jest problematyka korektywy. Jednakże praktyka wykazuje, że w znacznej części lekcji wf prowadzonych w szkołach w ogóle nie uwzględnia się ćwiczeń korekcyjnych lub stosuje się je jedynie w nikłym stopniu. Ponadto za mało uwagi poświęca się kształtowaniu narządu ruchu z punktu widzenia potrzeb zdrowia.

Zespoły gimnastyki korekcyjnej, które powinny obejmować wszystkich zakwalifikowanych do nich uczniów z zaburzeniami statyki ciała, obejmują tylko 15% tej populacji. Ma to istotny wpływ na skuteczność działania korekcyjnego w odniesieniu do całej populacji uczniowskiej. Przyczyny tego stanu tkwią w niewystarczającej bazie, kadrze, niedostatkach organizacji procesu postępowania korekcyjnego.

Baza i kadry specjalistów do prowadzenia zajęć reliabilitacyjno-korekcyjnych

Znaczna część szkół (około 40%) nie ma w ogóle sali gimnastycznej, a więc tym samym miejsca do prowadzenia zajęć korekcyjnych. W wielu szkołach, które mają salę gimnastyczną, dla celów korektywy jest ona niedostępna, gdyż pracując wiełozmianowo zmuszone są wykorzystywać ją wyłącznie dla celów lekcyjnych zajęć wf. W części przypadków pewne rozwiązanie stanowią tzw. sale zastępcze. W 35-70% szkół zajęcia korekcyjne prowadzone są na korytarzu. Wyposażenie w sprzęt jest na ogół niewystarczające. Sytuacja ta w bardzo znacznym stopniu utrudnia pełnowartościowe prowadzenie zajęć korekcyjnych.

Kadrę prowadzących zajęcia korekcyjne i rehabilitacyjne stanowią absolwenci wyższych szkół wychowania fizycznego (wydz. nauczycielski oraz rehabilitacji), kinezyterapeuci oraz inni nauczyciele wf po ukończeniu specjalnych kursów. Stwierdza się niewystarczającą w stosunku do potrzeb liczbę nauczycieli wf. W jeszcze większym stopniu dotyczy to nauczycieli mających uprawnienia do prowadzenia zajęć korekcyjnych.

Z grupy uprawnionych cześć ich nie chce się podejmować prowadzenia tych zajęć podając jato powód ,,trudny i szczególnie odpowiedzialny charakter tej pracy bez odpowiedniego ekwiwalentu finansowego”. W tej sytuacji część zespołów prowadzona jest przez osoby nie mające do tego uprawnień, występuje to częściej poza dużymi agloromecjami miejskimi. Często zajęcia korekcyjne prowadzą nauczyciele o stosunkowo niewielkim doświadczeniu zawodowym, a więc wymagający zarówno doszkalania, jak i nadzorowania fachowego, których na ogół brak. Funkcję tę powinny spełniać wojewódzkie ośrodki gimnastyki korekcyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *