Miesięczne archiwum: Wrzesień 2017

Rozlane przewlekłe zapalenie zanikowe przymacicza – rozwinięcie

W ciągu kilku dni można już stwierdzić badaniem oburęcznym w sąsiedztwie macicy zrazu ciastowatą, potem twardą, bolesną oporność o rozlanych granicach. Kształt jej jest uzależniony od umiejscowienia procesu zapalnego i jego rozprzestrzenienia się w części przedniej, środkowej lub tylnej tkanki łącznej miedniczej. Wielkie nacieki są nieruchome, twarde i jakby zrośnięte z macicą oraz bocznymi lub tylnymi ścianami miednicy, tak że odgraniczenie ich jest niemożliwe. W razie rozwinięcia się procesu zapalnego w leżących do przodu przestrzeniach wypełnionych wiotką tkanką łączną (Spatium praevesicale, Spatium paravesicale dextr. ml sin.) bolesny i ciasto- waty opór można wykazać badaniem przez powłoki brzuszne. Z chwilą gdy powstanie zropienie w miejscach, gdzie ropa utorowała sobie drogę pod powierzchnię, wyczuwa się zmięknienie i chełbotanie.

W przypadkach gdy chodzi o ograniczony i niewielki naciek zapalny, ciepłota ciała zaczyna przeciętnie po 14 dniach opadać, a sam naciek albo ulega zupełnemu wessaniu, albo pozostawia zgrubienia i oporności, które nie wywołując większych dolegliwości, mogą jednak utrzymywać' się jeszcze przez dłuższy czas i w pewnych warunkach dać powód do zaostrzenia się Czytaj dalej

Leczenie raka trzonu macicy

Jakkolwiek w ostatnim czasie zapatrywania co do celowości stosowania energii promienistej w raku trzonu uległy pewnej zmianie i statyslyki podane w ostatnim dziesiątku lat wspominają o lepszych wynikach, leczenie tą metodą stosuje się dotąd w zasadzie tylko w przypadkach, kiedy operacja jest niemożliwa, bądź to z powodu złego stanu zdrowia chorej i niekorzystnych warunków (podeszły wiek, choroby serca i inne ciężkie choroby organiczne, otyłość), bądź ze względu na zbyt późny okres choroby. W przypadkach tych dążymy do zniszczenia raka trzonu przez wprowadzenie do jamy macicy, soli radowych, po czym stosujemy naświetlanie promieniami Roentgena, które mają działać na leżące ewentualnie w sąsiedztwie ogniska nowotworu i zajęte przez naciek rakowy węzły chłonne.

Czytaj dalej

Czym jest groźba bezprawna?

Sposobem działania sprawcy może być także groźba bezprawna. „Groźba bezprawna” jest terminem prawniczym, którego objaśnienie znajdujemy w art. 120 § 10 kodeksu karnego. Groźbą bezprawną będzie zapowiedź popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa na szkodę osoby zagrożonej lub jej najbliższych, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym obawę, że będzie spełniona (art. 166 kodeksu karnego), jak również zagrożenie innej osobie spowodowaniem postępowania karnego (tj. powiadomieniem władz o popełnieniu przez tę osobę przestępstwa, z wyjątkiem sytuacji, gdy ten, kto zawiadamia, ma na celu jedynie ochronę prawa naruszonego przestępstwem) lub rozgłoszeniem wiadomości (choćby prawdziwej) uwłaczającej czci zagrożonego lub jego najbliższych. Zgodnie z tym ujęciem, sprawca odpowiada za zgwałcenie, gdy stawia kobiecie alternatywę: albo mu się odda, albo ją zabije, podpali jej dom, pobije, uderzy w twarz, obrazi, okradnie, zabierze jej pieniądze, zawiadomi władze o popełnionym przez nią przestępstwie lub rozgłosi o niej wieści, które mogą ją zniesławić w opinii (np. rozpowie, że ma kochanków itp.). Groźba bezprawna ma miejsce także wówczas, gdy sprawca grozi, że zabije, pobije, zniesławi, oskarży o przestępstwo kogoś z osób najbliższych, tj. małżonka, wstępnego (ojciec, dziad itp.). zstępnego (syn, wnuk itp.), rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, jak również osobę pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu (np. nieślubną żonę).

Czytaj dalej