Miesięczne archiwum: Luty 2015

Podniecenie seksualne

Ażebyś bodźce zmysłowe lub jakiekolwiek inne mogły być odczuwane jako bodźce seksualne, muszą istnieć nie uszkodzone mechanizmy popędu seksualnego. Mechanizmy te warunkują „przemianę” bodźców zmysłowych i wyobrażeniowych w bodźce“ seksualne wzbudzające stan podniecenia seksualnego.

Czytaj dalej

Biopsychospołeczna „równowaga”

Duże znaczenie w społecznej regulacji seksualności odgrywa zachowanie „równowagi” między seksualnością a jej społecznym ograniczeniem. Zbyt surowe ograniczenia, w postaci norm i zakazów daleko odbiegających od możliwości racjonalnego zaspokojenia potrzeb seksualnych, sprzyjają naruszeniom tych ograniczeń, a ponadto stwarzają większe możliwości wypaczeń w zakresie zachowań seksualnych. Ograniczenia społeczno-kulturowe stwarzające możliwości zachowania pewnej „równowagi”, w sensie konieczności kształtowania pewnych powściągów seksualnych, stwarzają optymalne warunki rozwoju i funkcjonowania człowieka w ramach społeczności. W takich warunkach, hamulce społeczno-kulturowe, mimo stworzenia ograniczeń w zaspokajaniu potrzeb sek- sualńych (podobnie jak innych potrzeb) stają się stymulatorem ogólnego rozwoju osobowości człowieka oraz sprzyjają nawiązywaniu przez niego harmonijnych kontaktów oraz głębokich więzi międzyludzkich.

Czytaj dalej

Otwarcie Kongresu

Na seminarium, które miało miejsce w Nagoya (450 km od Tokio) wygłosiłem referat na temat „Socjalne służby dla inwalidów na szczeblu gmin i województw w Polsce”. Szczególnie wiele miejsca poświęciłem naszym spółdzielniom inwalidów.

Czytaj dalej

Objawy ciąży

W przypadkach późnej ciąży trąbkowej, która przebiega bez powikłań, rozpoznawanie opierać się będzie na stwierdzeniu niewątpliwych objawów ciąży (tętno płodu, części płodu, ruchy płodu).

Pewne trudności może nastręczać, mimo wszystko, różnicowanie, czy mamy do czynienia z ciążą wewnątrz maciczną, czy też zewnątrzmaciczną. Jeśli macica zostanie przesunięta przez guz jajowodowy ku przodowi, obmacanie jej i wykazanie, że nie uległa powiększeniu, będzie rzeczą względnie łatwą. Jeśli jednak guz odepchnie ją ku tyłowi lub podniesie ku górze, rozstrzygnięcie, gdzie jest umiejscowiona ciąża, może wywołać duże wątpliwości. Za ciążą pozamaciczną przemawiają w tych przypadkach bóle w dole brzucha, które są następstwem zadrażnienia otrzewnej przez guz jajowodu, oraz wymacanie macicy poza guzem, w którym stwierdziliśmy części płodu.

Czytaj dalej

Nieprawidłowe ułożenie potylicowe

Ułożenie wierzchołkowe nie wiąże się z rozgięciem kręgosłupa, toteż badaniem wewnętrznym poza stwierdzeniem przodowania wierzchołka czaszki nie spostrzegamy innych zmian. Grzbiet płodu przylega ściśle do prawej lub lewej ściany macicy i tam właśnie najlepiej wysłuchujemy tętno płodu. Szew strzałkowy we wchodzie przebiega skośnie, a ciemię duże jest zwrócone ku przedniej ścianie miednicy, tj. w stronę spojenia łonowego. W miarę postępu porodu ciemię duże coraz bardziej zwraca się ku przodowi, a potylica ku tyłowi. Stan ten przypomina zwrot nieprawidłowy ułożenia potylicowego. Z chwilą ukazania się główki w szparze sromowej, jako pierwsza ukazuje się okolica ciemienia dużego, a następnie sąsiednie części, jak kości czołowe i ciemieniowe. Kiedy spod spojenia urodzi się czoło, wówczas po kończenia kości krzyżowej. Z chwilą, kiedy bródka urodzi się aż do kąta żuchwy, wówczas główka uzyskuje ruchomość, szybko następuje jej przygięcie i ze szpary sromowej wyrzyna -się nos, oczy, czoło i guzy ciemieniowe (ryc. 125). Przerzynanie się guzów ciemieniowych przez szparę sromową powoduje jej najsilniejsze rozciągnięcie, co grozi uszkodzeniem krocza. Potem potylica zostaje jakby wypchnięta przez cofające się krocze. W chwili / rn-Ł f grożącego pęknięcia, i Mm / szczególnie u pier wiastek, należy krocze naciąć, aby uniknąć głębszych uszko- x ~T' *y ^ dzen.

Większość porodów w ułożeniu twarzowym kończy się samoistnie, przeto należy poród ściśle obserwować i przedwcześnie nie wkraczać operacyjnie. Aby ułatwić zwrot

Usuwanie polipów

Pojawianie się krwotoków macicznych w czasie rozwoju najczęstszego nowotworu łagodnego, tj. mięśniaka, uzależnione jest od jego umiejscowienia. Mięśniaki podśluzówkowe – a czasem i śródścienne – wywołując rozpad i obumarcie błony śluzowej macicy stają się powodem krwawień, nieraz bardzo obfitych. I w tych przypadkach badanie mikroskopowe wyskrobin z jamy macicy jest konieczne celem wyłączenia nowotworu złośliwego, jakim jest mięsak dający podobne objawy kliniczne. Krwawienie towarzyszące rozwijającemu się mięśniakowi podśluzówko- wemu i śródściennemu ma jednak raczej charakter menorrhagii, wzmożonych krwawień podczas miesiączki.

Z innych zmian chorobowych źródłem krwawień pozamiesiączkowych może być polip śluzowy, zwłaszcza naczyniakowy i to tak szyjki, jak i trzonu macicy.

Rozpowszechnianie pornografii

W licznych współczesnych kodeksach karnych są zawarte przepisy o zakazie produkcji i kolportażu przedmiotów o charakterze pornograficznym. Niektóre państwa, także Polska, są w tym przedmiocie związane umowami międzynarodowymi. Oświadczenie rządowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 14 VI1951 r. oznajmia o ratyfikacji protokołu podpisanego w Lakę Success w 1947 r. o zmianie konwencji w sprawie zwalczania obiegu i handlu wydawnictwami pornograficznymi, zawartej w Genewie 12 IX 1923 r. (DzU 1951, poz. 408). Obowiązują aktualnie przepisy art. 173 kodeksu z 1969 r,:

Czytaj dalej

Odprowadzenie macicy

Odnosi się to przede wszystkim do przypadków tyłozgięcia macicy poporodowego. Odprowadzenie powiększonego i cięższego w tym okresie trzonu jej do normalnego położenia i podtrzymywanie go za pomocą krążka przez 2-3 miesiące może doprowadzić do trwałego wyleczenia, a więzadła, połączenia łącznotkankowe i mięśnie, osłabione i rozluźnione podczas porodu, wzmacniają się i krzepną.

Często chodzi także o stwierdzenie, czy pewne objawy, na które skarży się kobieta z tyłozgięciem macicy, są rzeczywiście następstwem tego przemieszczenia, czy' też nie mają z nim żadnego związku. Odprowadzenie macicy i założenie krążka na okres próbny oraz późniejsza obserwacja rozstrzygają wątpliwości w drodze doświadczenia.

Jeśli z jakichkolwiek powodów zadecydujemy o leczeniu tyłozgięcia macicy drogą ortopedyczną, musimy pouczyć pacjentkę o konieczności kontrolowania krążka w.pochwie w pewrych odstępach czasu. Czytaj dalej

Larwa wędrująca

Towarzyszy temu ból i świąd. Larwa wędrująca (lama migrans) rzadko dociera do żołądka człowieka. Czasem może powodować muszycę oka. Styczność z końmi, na których znajdują się wyklute larwy gza, grozi gasterofilozą (gasterophilosis). Samica może składać jaja również na włosach ludzi.

Wykrywanie. Charakterystyczny korytarz, który larwa drąży w skórze człowieka, jest pojedynczy, długi, 1-4 mm szeroki, ze Czytaj dalej

Wypadnięcie przedniej ściany pochwy

Wypadnięcie przedniej ściany pochwy oraz uchyłka pęcherza moczowego (prolapsus parietis anterioris vaginae cum cystocele vaginalis). Tej postaci przemieszczenia pochwy prawie z reguły towarzyszy mniejsze lub większe obniżenie macicy (descen sus uteri).

Czytaj dalej

Związek torbieli jajnika z narządami płciowymi

Wątpliwości rozstrzyga nakłucie próbne jamy otrzewnowej przez tylne sklepienie pochwy (pmetio cam Douglasi).

Wysięk w jamie Douglasa (exsudatum perimetriticum). W wywiadach stwierdza się przebycie sprawy zapalnej. Konsystencja „guza“ jest bardziej zbita, a jego kontury niewyraźne.

– c)Jeśli guz jest średniej wielkości i wyczuwamy go w całości ponad wejściem do miednicy małej, rozpoznanie ma na celu wykazanie, czy ma on związek z narządami płciowymi, czy też wychodzi z jakiegoś innego narządu w jamie otrzewnowej. Guzy jajnikowe wyczuwalne w całości ponad miednicą małą są zawsze uszypuło- wane.

Związek torbieli jajnika z narządami płciowymi stwierdzamy przez uniesienie guza ku górze. Czytaj dalej

Ewolucja seksu jako wartości

„Poszukiwanie nowych form życia seksualnego jest nieodłączne od poszukiwania nowej świadomości i nowych form stosunków międzyludzkich” – mówi M McLuhan (1971). Pozostając na gruncie tego rozumowania stwierdzić można, że tym samym są to procesy osobowościo- twórcze. Wydaje się, że wkraczamy tu w gąszcz niezbyt łatwej w interpretacji, ale niezwykle interesującej problematyki. Współczesny awans seksu jako wartości musi być rozpatrywany po pierwsze: łącznie z awansem innych wartości, a mianowicie zdrowia, sprawności, modelu sukcesu, fizycznej i ogólnożyciowej satysfakcji. Po drugie: wyniki badań, i to nie tylko szkoły freudystów, ale i innych kierunków analizy psychologicznej, wskazały na uzależnienie „ja” fizycznego od osobowości. Stwierdzenie tego typu oddziałało jako nobilitacja „prostego” – „czystego instynktu”, rozszerzając jednak troskę o rozwój osoby, o nową dziedzinę, o nową wartość. Analogicznie, wzrost rangi wartości prestiżowych, odkrycie mechanizmu działania jaźni odzwierciedlonej wpłynęły na wyeksponowanie wrażliwości prestiżowej w polu ekspresji seksualnej. W ten sposób w potocznej świadomości zjawiska społeczne nabrały wartości biologicznej, a biologiczne – społecznej.

Czytaj dalej

Rak gruczołowy trzonu

Na ogół rak gruczołowy trzonu może występować w różnych odmianach, zależnie od stopnia dojrzałości jego komórek. W zasadzie rozróżniamy cztery stopnie dojrzałości raka trzonu macicy.

Czytaj dalej

LEUKOTOMIA

Zachowanie seksualne osobników po operacjach psychochirurgicznych – a więc świadczące o wpływie kory mózgowej na reaktywność seksualną – jest różne. W większości przypadków pojawia się znaczne obniżenie aktywności seksualnej, czasem jednak aktywność ta wzmaga się, a nawet dochodzi do całkowitego odhamowania impulsów seksualnych. U tych osobników dochodzi do swobodnego, czasem zbyt luźnego, pozbawionego skrupułów życia seksualnego oraz silniejszego przeżywania stanów rozkoszy, mimo że przed zabiegiem u wielu z nich występowały duże zahamowania i trudności w utrzymywaniu stosunków płciowych. Po leukotomii obserwowano też ustąpienie oziębłości płciowej u kobiet.

Czytaj dalej